Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

H EE καλεί την Ελλάδα να περιορίσει το έλλειμμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της σημερινής εξέτασης των προγραμμάτων σταθεροποίησης και σύγκλισης 17 κρατών μελών της ΕΕ, απηύθυνε προς την Ελλάδα, τέσσερις βασικές συστάσεις οικονομικής πολιτικής.

Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας της ΕΕ.
Η πρώτη σύσταση αφορά την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης της Ελλάδας το 2009, η δεύτερη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η τρίτη τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και του ελέγχου των κρατικών δαπανών και η τέταρτη τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, μέσω της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας και στο συνταξιοδοτικό.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λετονία και Μάλτα) εμφάνισαν το 2008, λόγω της οικονομικής κρίσης, έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ και υιοθέτησε για τα κράτη αυτά τις εκθέσεις, που προβλέπονται, βάσει του 'Αρθρου 104.3 της Συνθήκης για την ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γενικές γραμμές, αναγνωρίζει ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή κρίση.
Υπογραμμίζει ακόμη ότι δεδομένου πως η Ελλάδα αφενός μεν δεν βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, αφετέρου δε, έχει μεγάλο χρέος, έχει περιορισμένα περιθώρια για τη δημοσιονομική ώθηση στην οικονομία.
Σε ό,τι αφορά το ρυθμό μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, η Επιτροπή τονίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει σημαντικά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, ήδη από το 2009, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες, αν οι οικονομικές συνθήκες αποδειχθούν καλύτερες του αναμενομένου.
Το πλήρες κείμενο της Επιτροπής για την αξιολόγηση του επικαιροποιημένου προγράμματος σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας έχει ως εξής: Η Ελλάδα είχε σημαντική οικονομική ανάπτυξη στο 4% σε ετήσια βάση στη διάρκεια της δεκαετίας.
Το 2008, το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης και το 2009 το ΑΕΠ θα είναι ακόμη θετικό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ιανουαρίου της Επιτροπής.
Ωστόσο, οι εγχώριες και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες διευρύνθηκαν σημαντικά, γεγονός που οδήγησε σε υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος.
Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, έχει αντίκτυπο στην οικονομία και ασκεί πιέσεις στο χρέος.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν πάνω από το 3% το 2007 και το 2008 και σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας θα φτάσει στο 3,7% το 2009 για να μειωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ το 2010 και στο 2,6% το 2011.
Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας με δεδομένα το πολύ υψηλό χρέος και το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου.
Η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει πακέτο για την τόνωση της οικονομίας.
Η στρατηγική για την σταθεροποίηση το 2010 και 2011, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα, βασίζεται σε μείωση των δαπανών και σε μικρότερο βαθμό σε μειωμένα φορολογικά έσοδα.
Το πρόγραμμα, ωστόσο, δεν περιέχει συγκεκριμένα αναλυτικά μέτρα.
Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής η Ελλάδα καλείται: 1) να ενισχύσει σημαντικά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση ήδη από το 2009, κυρίως αν οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν, σε σχέση με το πρόγραμμα, μέσα από συγκεκριμένα και μόνιμα μέτρα για τη μείωση των τρεχουσών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκρατημένης μισθολογικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα, γεγονός που θα συμβάλει στην απαραίτητη μείωση του χρέους.
2) Να διασφαλίσει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης επικεντρώνονται, επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, μέσα στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, υπό το φως της απαραίτητης προσαρμογής της οικονομίας, και με σκοπό την αντιμετώπιση της απώλειας ανταγωνιστικότητας και αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες του εξωτερικού ισοζυγίου.
3) Να εφαρμόσει άμεσα τις πολιτικές αναμόρφωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και να βελτιώσει τη λειτουργία της σύνταξης του προϋπολογισμού, αυξάνοντας τη διαφάνεια και να δημιουργήσει μηχανισμούς, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση των πρωτογενών δαπανών.
4)Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό δημόσιο χρέος και τις αναμενόμενες αυξημένες δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και στο συνταξιοδοτικό σύστημα.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν πάνω από το 3% το 2007 και το δημόσιο χρέος έφτασε το 94,8% του ΑΕΠ τον ίδιο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι ελληνικές αρχές τον Οκτώβριο του 2008, οι οποίες επικυρώθηκαν από τη Eurostat, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από το αναθεωρημένο πρόγραμμα σταθερότητας τον Ιανουάριο του 2009.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υιοθέτησε έκθεση σύμφωνα με το 'Αρθρο 104.3 της Συνθήκης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η υπέρβαση του ορίου του 3% του ΑΕΠ για την Ελλάδα δεν είναι προσωρινή και δεν πηγάζει από εξαιρετικές συνθήκες, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της ΕΕ και στο Αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Δηλώσεις Αλμούνια για την ελληνική οικονομία

«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ο μέσος όρος της ευρωζώνης η οποία βρίσκεται σε ύφεση», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις επίτροπος, Χοακίν Αλμούνια, ο οποίος υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη επιτάχυνσης του προγράμματος εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας, ήδη, από το 2009.
Ειδικότερα, παρουσιάζοντας την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Αλμούνια επισήμανε πως ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας παραμένει θετικός, με τις εκτιμήσεις της Ελλάδας να είναι πιο αισιόδοξες από αυτές τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας, όταν στην ευρωζώνη παρατηρούνται αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης.
Παράλληλα, τόνισε πως το μήνυμα της Επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές, δεδομένης της θετικής ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα αυξάνεται, είναι να επιταχυνθεί η προσαρμογή, καθώς, όπως πρόσθεσε, δεν είναι η Επιτροπή, που πιέζει την Ελλάδα με τα spreads, αλλά η αγορά.

Πηγή: www.express.gr

Οικονομικό σκάνδαλο στο Χιούστον των ΗΠΑ

Με δικαστική εντολή «δεσμεύτηκαν μέχρι νεοτέρας όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί» του χρηματοπιστωτικού ομίλου «Stanford International Bank», που εδρεύει στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες μπήκαν λίγη ώρα νωρίτερα στα «κεντρικά» γραφεία του ίδιου ομίλου. Περίπου 15 άτομα - ορισμένοι φορούσαν και τα χαρακτηριστικά τζάκετ των ομοσπονδιακών πρακτόρων- μπήκαν στον χώρο υποδοχής της εταιρίας αυτής, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή Γκαλέρια του Χιούστον, όπως αναφέρθηκε από τους αυτόπτες μάρτυρες. Η εταιρία διαχειρίζεται αποθεματικά άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την μαρτυρία πηγής που ζήτησε την ανωνυμία της αλλά γνωρίζει «εκ των έσω» αυτήν την υπόθεση, η εταιρεία βρισκόταν «πολλές μέρες τώρα» στο «στόχαστρο» των αμερικανικών διωκτικών αρχών.

«Διερευνάτο», πρόσθεσε η πηγή αυτή, η πληροφορία ότι «με την υπόσχεση πολύ υψηλής τοκοφορίας--διψήφιας-- σε εφαρμογή μιας δικής της, πολύ προηγμένης, στρατηγικής επενδύσεων», η εταιρεία είχε προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια, «από τα οποία όμως καταχράστηκαν λίγα στελέχη της ποσά, που συνολικώς φθάνουν και τα 8 δισ. δολάρια».

Μάλιστα, ανέφερε πάλι η ίδια πηγή, η εταιρεία «υποσχόταν οικονομικά θαύματα στους επενδυτές της αυτής της κατηγορίας, μέσα σε 10 το πολύ 15 χρόνια». Παράλληλα, η εφημερίδα New York Times έχει πρόσφατα γράψει ότι «οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται τρία στελέχη της Stanford» (...) «για διαφθορά».

Μέχρι στιγμής, πάντως, σχόλια δεν έκαναν, ούτε η αστυνομία, ούτε η εταιρία. Ωστόσο, η υπόθεση έπεται της χρηματιστηριακής απάτης των 50 δισ. δολαρίων του τέως προέδρου της αγοράς Nasdaq στην Wall Street, Μπέρναρντ Μάντοφ, ηλικίας 70 ετών, που είναι πλέον αντιμέτωπος με μία σειρά από δίκες.

Πηγή: www.ant1online.gr

Στην Ελλάδα βρίσκεται αντιπροσωπεία του Ομπάμα

Στην Ελλάδα βρίσκεται αμερικανική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Η αντιπροσωπεία, υπό τον γερουσιαστή του Ιλινόϊς Ριτσαρντ Ντάρμπιν και τον υπουργό Οικονομικών της ίδιας Πολιτείας, Άλεξ Γιαννούλια, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας μας στο Μαξίμου και εν συνεχεία, ακολούθησε η συνάντησή τους με την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν το μεσημέρι και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου.

Πηγή: ΝΕΤ

Παιδιά και γυναίκες θύματα επίθεσης στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έπεσαν νεκροί σήμερα στο δυτικό Αφγανιστάν, ύστερα από αεροπορικό βομβαρδισμό των διεθνών δυνάμεων. Ανάμεσα στα θύματα είναι οκτώ γυναίκες και παιδιά.

Από την πλευρά της, η συμμαχία υπό Αμερικανική διοίκηση, δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνουν άτομα που σχετίζονταν με ηγετικό στέλεχος των ανταρτών.

Από το 2008, τουλάχιστον 2.118 άμαχοι σκοτώθηκαν στη χώρα από βομβαρδισμούς των διεθνών δυνάμεων, που προκαλούν την οργή του κόσμου καθώς και Αφγανών αξιωματούχων.
Πάντως, η δράση των Ταλιμπάν και άλλων ανταρτών του Αφγανιστάν, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, παρά την παρουσία στη χώρα 70.000 ξένων στρατιωτών και τις συνεχείς επιθέσεις.

Πηγή: www.zougla.gr

Ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί έξω από γραφεία της Citibank στην Κηφισιά

Αυτοσχέδιο ωρολογιακό εκρηκτικό μηχανισμό, πολύ μεγάλης ισχύος, εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Αστυνομίας έξω από τα γραφεία της τράπεζας Citibank στη διασταύρωση των οδών Αχαΐας και Τροιζηνίας στην Κηφισιά.

Οπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η βόμβα αποτελείτο από περίπου 60 κιλά της εκρηκτικής ύλης ANFO, με την οποία ήταν γεμισμένες πέντε φιάλες προπανίου οικιακής χρήσης, που είχαν τοποθετηθεί στο πορτπαγκάζ κλεμμένου αυτοκινήτου.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν ακόμα από ηλεκτρικούς πυροκροτητές, μπαταρίες και δυο μηχανικά ρολόγια. Δεν έχει γίνει γνωστό, γιατί δεν εξερράγη, πιθανολογείται όμως από τους ειδικούς της αστυνομίας, ότι πιθανόν να είχε γίνει λάθος συνδεσμολογία.

Η βόμβα εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από συνεργείο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Οπως λένε οι ειδικοί της Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής, η συγκεκριμένη εκρηκτική ύλη θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές όχι μόνο στο κτίριο αλλά σε μεγάλη ακτίνα γύρω από αυτό.

Την εκρηκτική ύλη ANFO, όπως λένε επίσης, χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν ο ΙΡΑ, η ΕΤΑ και κάποιες παλαιστινιακές οργανώσεις, ενώ το 1995 με μεγάλη ποσότητα της ίδιας εκρηκτικής ύλης είχε ανατιναχτεί το κυβερνητικό κτίριο στην Οκλαχόμα.

Πηγή: greece.flash.gr

Πάρτε μέτρα για τα ελλείμματα από φέτος

Την Ελλάδα μαζί με άλλες πέντε κοινοτικές χώρες αναμένεται να καλέσει σήμερα η Κομισιόν να πάρουν μέτρα από φέτος (2009) να μειώσουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματά τους που ξεπερνούν το ανώτατο αποδεκτό από το Σύμφωνο Σταθερότητας όριο του 3% του ΑΕΠ τους.

Οι άλλες εκτός Ελλάδας χώρες για τις οποίες η Κομισιόν θα ανοίξει σήμερα τη λεγόμενη διαδικασία για υπερβολικά ελλείμματα, αρχική φάση που οδηγεί αναγκαστικά σε μια απόφαση του ΕΚΟΦΙΝ στις 4 Απριλίου για την κοινοτική «επιτήρηση», είναι η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Ισπανία και η εκτός ευρωζώνης Λετονία.

Ειδικά για την Ελλάδα, η Κομισιόν στο σχέδιο της «Γνώμης» που θα υιοθετήσει σήμερα και ο οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το ΕΚΟΦΙΝ στις 10 Μαρτίου, εκτός των συγκεκριμένων συστάσεών της, διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα που προβλέπει μείωση των πρωτογενών δημοσίων δαπανών και ορθολογικοποίηση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων «με νέα μέτρα που πρέπει να αρχίσει η εφαρμογή τους μέσα στο 2009, δεν περιγράφονται λεπτομερώς και με... σαφήνεια στο Πρόγραμμα...».
Μείωση δαπανών
Η δημοσιονομική εξυγίανση το 2010 και το 2011 «βασίζεται κυρίως σε μια φιλόδοξη μείωση των δαπανών, η οποία όμως δεν θεμελιώνεται (στηρίζεται) από συγκεκριμένα μέτρα...».

«Η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που να ξεπερνά τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο την ανάσχεση των υψηλών δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του υψηλού κινδύνου που απειλεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών...».

«Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο παραμένει ασθενές... ενώ είναι ανεπαρκής ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και οι προβλέψεις για τα έσοδα έχει αποδειχθεί ότι είναι συστηματικά υπεραισιόδοξες...».

Η Κομισιόν δεν αποκλείει όχι τη μείωση, αλλά αντίθετα την αύξηση του χρέους την περίοδο 2010-2011, και τούτο, πιστεύει η ίδια, μπορεί να αντανακλά την ανεπαρκή πρόοδο (την ίδια περίοδο) στη διαδικασία μείωσης των ελλειμμάτων...

Δεν πείθεται επίσης η Κομισιόν από τα μέτρα και τους στόχους του ελληνικού προγράμματος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αποκατάσταση των διαρθρωτικών ανισορροπιών «της ελληνικής οικονομίας».

Και επιμένει η ίδια ότι «δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα σ' αυτό για τη μόνιμη περιστολή των δημοσίων δαπανών και την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά την περίοδο προσαρμογής της οικονομίας κατά το 2010 και το 2011».

Πηγή: www.ethnos.gr

Ένοπλη επίθεση σε τηλεοπτικό σταθμό

Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το «τυφλό» χτύπημα το βράδυ της Τρίτης αγνώστων, έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό ALTER στο Μπουρνάζι.
Τέσσερις κουκουλοφόροι που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού προσέγγισαν την πίσω πλευρά του σταθμού στην οδό Λεονάρδου. Εκείνη την ώρα έβγαινε έξω ένας τεχνικός του σταθμού. Αφού τον διέταξαν να απομακρυνθεί, πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές κατά σταθμευμένων αυτοκινήτων υπαλλήλων του καναλιού, ενώ ακούστηκε και μία έκρηξη, πιθανότατα από δυναμίτη.

Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες των 9 χιλιοστών που θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προέρχονται από όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε άλλες επιθέσεις

Από την επίθεση ευτυχώς, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Πρόκειται για μία επίθεση που καταδικάζεται από όλο το δημοσιογραφικό κόσμο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Πάνος Σόμπολος.

Την επίθεση καταδίκασε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα ενημέρωσης, Κώστας Γκουλέκας. Όπως είπε «τέτοιες επιθέσεις ατσαλώνουν την ενημέρωση, τη δημοσιογραφία και τη Δημοκρατία». Την επίθεση καταδίκασαν η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πηγή: www.alphatv.gr

Από την εποχή της ευημερίας των αριθμών στην εποχή της δυστυχίας των ανθρώπων.

Για πρώτη φορά μετά το 1929 η υφήλιος ζει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Πολλοί υποστηρίζουν πως «έσκασε» η ακάλυπτη επιταγή της Αμερικής. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην κρίση; Πώς οδηγηθήκαμε από τα στεγαστικά δάνεια φούσκες της Φλώριδα σε μια διεθνή οικονομική ύφεση; Είναι το κυνήγι του άκρατου κέρδους αυτό που δημιουργεί και ανακυκλώνει την κρίση. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο όχι μόνο καταρρέουν, αλλά ζητούν την κρατική παρέμβαση. Ο σκληρός καπιταλισμός δείχνει να εκλιπαρεί για μια σοσιαλιστικού τύπου σανίδα σωτηρίας. Γιατί δεν έκλεισαν τα χρηματιστήρια την κρίσιμη περίοδο; Τα μεγάλα παιχνίδια κερδοσκοπίας στην Ελλάδα. Γιατί το κράτος αφήνει τις τράπεζες να λειτουργούν όπως θέλουν; Σε μια περίοδο σκληρής κρίσης, οι τράπεζες που τη δημιούργησαν μοιάζουν να την χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν περισσότερο. Οι απίστευτες ιστορίες ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους για 1.000 ευρώ, οι κρυφές κινήσεις των τραπεζών, τα ψιλά γράμματα και οι κρυφές αυξήσεις, τα επιτόκια και η κρατική αναισθησία.. Το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών σε έναν αιματηρό πόλεμο του χρήματος.
3 μήνες μετά από την προβολή της εκπομπής "Το κουτί της Πανδώρας" για την οικονομική κρίση, η ανάλυση του Κώστα Βαξεβάνη και της ομάδας του είναι μάλλον απαραίτητη για να καταλάβουμε όλοι την κατάσταση στην παγκόσμια και στην εγχώρια οικονομία, αφού " το οικοδόμημα της οικονομίας που φτιάξαμε με υλικά κοινωνικής σκληρότητας διαλύεται και επιστρέφει στο πρόσωπό μας τα υλικά του: την σκληρότητα".

Παλαιότερες Αναρτήσεις

prev next

.

Blog Archive